NIOPDC تقویم رومیزی

NIOPDC تقویم رومیزی

مشتری: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
فعالیت مشتری: نفت
شرح پروژه: تقویم رومیزی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران در 56 برگ هفتگی گلاسه رنگی و یادداشت سرچسب شده در کنار تقویم و با طراحی اختصاصی تهیه و  تولید گردیده است.  کاغذ سلفون کشی شده با طراحی اختصاصی بر روی پایه مقوای سخت جلدسازی شده است.