NIOEC تقویم رومیزی

NIOEC تقویم رومیزی

مشتری: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
فعالیت مشتری: نفت
شرح پروژه: تقویم رومیزی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در 56 برگ هفتگی گلاسه رنگی و یادداشت سرچسب شده در کنار تقویم و با طراحی اختصاصی تهیه و  تولید گردیده است.  کاغذ سلفون کشی شده با طراحی اختصاصی بر روی پایه مقوای سخت جلدسازی شده است.