Basso چاپ بروشور روغن زیتون

Basso چاپ بروشور روغن زیتون

مشتری: Basso روغن زیتون
فعالیت مشتری: صنایع غذایی
مشخصات پروژه: طراحی و چاپ بروشور سه لت خشتی در ابعاد 21-21 .