طراحی و چاپ گزارش عملکرد شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

طراحی و چاپ گزارش عملکرد شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

مشتری: ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
فعالیت مشتری: نفت و گاز
مشخصات کار: ابعاد خشتی .