گزارش عملکرد ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

گزارش عملکرد ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

مشتری: ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
فعالیت مشتری: مدیریت پروژه های نفتی و خطوط لوله کشور