کتابچه دایرکتوری آزمایشگاه های دانشگاه آزاد

کتابچه دایرکتوری آزمایشگاه های دانشگاه آزاد

مشتری: دانشگاه آزاد اسلامی
فعالیت مشتری: پژوهش و آموزش
 شرح پروژه: کتاب دو جلدی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه آزاد دایرکتوری کاملی است که کلیه امکانات مرتبط واحدهای دانشگاه آزاد را در سراسر کشور براساس تفکیک استانی به همراه جزئیات تصویری به نمایش می گذارد .