چاپ کاتالوگ سیکاپارسیان

چاپ کاتالوگ سیکاپارسیان

مشتری: سیکاپارسیان
فعالیت مشتری: مواد اولیه صنعت ساختمان
مشخصات کار: طراحی و چاپ ابعاد کاتالوگ A4 ، شامل 44 صفحه گلاسه، صحافی منگنه تخت .