چاپ کاتالوگ متن ارتباط گسترش

چاپ کاتالوگ متن ارتباط گسترش

مشتری: متن ارتباط گسترش
فعالیت مشتری: تجهیزات مخابراتی
مشخصات کار: طراحی و چاپ ابعاد کاتالوگ A4 ، شامل 20 صفحه گلاسه، صحافی منگنه تخت .