طراحی پوستر روز جهانی محیط زیست

طراحی پوستر روز جهانی محیط زیست

مشتری: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
فعالیت مشتری: نفت و گاز