طراحی پوستر هفته سلامت

طراحی پوستر هفته سلامت

مشتری: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
فعالیت مشتری: نفت و گاز