طراحی پوستر جشنواره فرهیختگان

طراحی پوستر جشنواره فرهیختگان

مشتری: باشگاه پژوهشگران جوان
فعالیت مشتری: پژوهش و آموزش