پوستر جشنواره فرهیختگان

پوستر جشنواره فرهیختگان

مشتری: دانشگاه آزاد اسلامی
فعالیت مشتری: موسسات و نهادهای آموزشی پژوهشی