طراحی پوستر افتتاحیه طرح احداث خط لوله جدید

طراحی پوستر افتتاحیه طرح احداث خط لوله جدید

مشتری: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
فعالیت مشتری: نفت و گاز