نشریه چشم انداز

نشریه چشم انداز

مشتری: دانشگاه آزاد و مجمع تشخیص مصلحت
فعالیت مشتری: پژوهش و آموزش
 شرح پروژه: نشریه چشم انداز به صورت فصلنامه و با محتوای پژوهشی شامل مقالات تخصصی درباره موضوعات مختلف مرتبط با افق چشم انداز ایران در سال 1404 انتشار می یابد .