چاپ فولدر توسعه پترو ایران

چاپ فولدر توسعه پترو ایران

مشتری: توسعه پترو ایران
فعالیت مشتری: نفت و گاز
مشخصات کار: فولدر A4 با 10 برگ داخلی، طراحی تیغ اختصاصی .