شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران Cd کاور

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران Cd کاور

مشتری: ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
فعالیت مشتری: مدیریت پروژه های نفتی پالایشگاهی و خطوط لوله