ساک دستی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

ساک دستی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

مشتری: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
فعالیت مشتری: عمران و راه سازی