ساک دستی اس جی اس

ساک دستی اس جی اس

مشتری: SGS
فعالیت مشتری: خدمات بازرسی و گواهینامه های بین المللی
 شرح پروژه: ساک دستی اس جی اس با مقوای سلفون کشی شده 200 گرم وبه صورت اختصاصی جهت این شرکت چاپ شده است.