دفترچه یادداشت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

دفترچه یادداشت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

مشتری: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
فعالیت مشتری: سرمایه گذاری و بورس
 شرح پروژه: دفترچه یادداشت اختصاصی در ابعاد  A5 با 64 صفحه داخلی و جلد و پشت جلد مقوای سلفون شده با صحافی فنر دوبل.