دفترچه یادداشت اس جی اس و کارگزاری اردیبهشت

دفترچه یادداشت اس جی اس و کارگزاری اردیبهشت

مشتری: اس جی اس و کارگزاری اردیبهشت
فعالیت مشتری: خدمات بازرسی و مدیریت-کارگزار بورس
 شرح پروژه: دفترچه یادداشت اختصاصی در ابعاد  A5 با 64 صفحه داخلی و جلد و پشت جلد مقوای سلفون شده با صحافی فنر دوبل.