تقویم رومیزی هیدرولیک کاران

تقویم رومیزی هیدرولیک کاران

مشتری: هیدرولیک کاران
فعالیت مشتری: تجهیزات صنعتی
شرح پروژه: این تقویم رومیزی  با صفحات تقویم ماهانه و 100 برگ یادداشت بلند دارای کاربری بیشتری برای استفاده کنندگان می باشد.