تقویم رومیزی مبین نت

تقویم رومیزی مبین نت

مشتری: مبین نت
فعالیت مشتری: مخابرات
شرح پروژه: تقویم رومیزی مبین نت با پایه پلکسی شفاف و طراحی صفحات اختصاصی جلوه ای مدرن به کار بخشیده است.