تقویم رومیزی سیکاپارسیان

تقویم رومیزی سیکاپارسیان

مشتری: سیکاپارسیان
فعالیت مشتری: صنعت ساختمان و افزودنی های بتن
شرح پروژه: تقویم رومیزی سیکا پارسیان با پایه سخت سلفون کشی شده و از نوع تقویم رومیزی مثلثی کشیده طراحی و تولید گردیده است.