چاپ بروشور سیکاپارسیان

چاپ بروشور سیکاپارسیان

مشتری: سیکاپارسیان
فعالیت مشتری: مواد اولیه صنعت ساختمان
مشخصات کار: بروشور 9 لت در ابعاد هر برگ 17-27 سانت .