چاپ بروشور متن ارتباط گسترش

چاپ بروشور متن ارتباط گسترش

مشتری: متن ارتباط گسترش
فعالیت مشتری: تجهیزات مخابراتی
مشخصات کار: طراحی و چاپ بروشور A4 سه لت با مقوای 300 گرم گلاسه .