بروشور خدمات پس از فروش هزیر صنعت

بروشور خدمات پس از فروش هزیر صنعت

مشتری: هژیر صنعت
فعالیت مشتری: تجهیزات برق صنعتی
مشخصات کار: طراحی و چاپ بروشور A4 ، شامل 16 صفحه گلاسه، صحافی منگنه تخت .