چاپ بروشور آرام پلاستیک دماوند

چاپ بروشور آرام پلاستیک دماوند

مشتری: آرام پلاستیک دماوند
فعالیت مشتری: تولیدکننده پریفرم های بطری
مشخصات پروژه: طراحی و چاپ بروشور A4 ، دو برگی با خط تا .