طراحی آرم و لوگو شهرک هوافضا

طراحی آرم و لوگو شهرک هوافضا

مشتری: شهرک هوافضا
فعالیت مشتری: صنایع هوائی